میدونى "دوست دارم" یعنى چی؟ 

د: دلموبهت میدم 

و: ولت نمیکنم 

س: سایه سرت میشم 

ت: تمام عمرم کنارت میمونم 

دا: داغون میشم از نبودنت 

ر: راه دلشکستنتو بلد نیستم، یادم نمیگیرم 

م: مرگم نمیتونه عشقمو از بین ببره 

پس الکى به هرکسی نگو دوستت دارم!................ 

دوستت دارم حرمــــــــــت داره