زندگیست دیگر !!

همیشـــہ کـــہ همـــہ رنگ‌هایش جور نیست ، همـــہ سازهایش کوک نیست !!

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ، حتـــے با ناکوک ترین ناکوکش ...

اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن !!

حواست باشد بـــہ این روزهایـــے کـــہ دیگر بر نمـــے گردد...