از96 ماهی شما 55 تا غرق شد چند تا ماهی دارید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بله؟؟ مشغول جمع و منها بودی؟

تقصیر این مدرسه ها است که عمر شما را به فنا داده اند

تا حالا کسی شنیده که ماهی غرق بشه؟

حتما الان دانشجو هم هستی!!😐