بعد از چند وقتـ دلمـ  هوایـ  پستـ  عشقیـ  کرد...

اینمـ  یهـ  پستـ  عشقیـ 😊: