به و نیست
از یه جایی به
حتی تو ی کم هم
فقط  میبندی
میشیو دیگه

چیزی  نمیکنه 

#شکست_بخوری