چرا בیـــפּـنگیـ نسبت به פـساب نمیــاـב!!!؟؟؟؟


 مثلاْ بگیـ چه نسبتیـ باهاش בاریــ!!!!! 


 פּ مלּ بگم... 

 בیـــפּــפּـنشم....